sufizmveinsan.comSufizm ve ?nsan

sufizmveinsan.com Profile

sufizmveinsan.com

Title:Sufizm ve ?nsan

Description:Sufizm ve ?nsan Sufizm ve ?nsan Ahmed Hul?si'den Tweets by @AhmedHulusi Dost’tan Dosta 1207 -Uygulanmayan ilim - gere?i ortaya konmayan iman, lafla tasdikten ba?ka bir ?ey de?ildir ve insana hi? bir g

Keywords:allah, kuran, din, ayet, hadis, islam, ahiret, dua, peygamber, tanr?, isa, mehdi, beyin, inan?, ya?am, ?lüm, cin, ruh, astroloji, sufizm, muhammed, insan, bilim, ilim, veli, evren, ak?l, sevgi, tasav...

Discover sufizmveinsan.com website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

sufizmveinsan.com Information

Website / Domain: sufizmveinsan.com
Website IP Address: 178.210.172.35
Domain DNS Server: dns2.markum.net,dns1.markum.net

sufizmveinsan.com Rank

Alexa Rank: 1052869
existsite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sufizmveinsan.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $7,141
Daily Revenue: $19
Monthly Revenue: $586
Yearly Revenue: $7,141
Daily Unique Visitors: 1,800
Monthly Unique Visitors: 54,000
Yearly Unique Visitors: 657,000

sufizmveinsan.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
allah 10 0.72%
kuran 3 0.21%
din 6 0.26%
ayet 0 0.00%
hadis 0 0.00%
islam 0 0.00%
ahiret 0 0.00%
dua 6 0.26%
peygamber 0 0.00%
tanr? 7 0.50%
isa 0 0.00%
mehdi 0 0.00%
beyin 10 0.72%
inan? 0 0.00%
ya?am 3 0.21%
?lüm 4 0.23%
cin 0 0.00%
ruh 1 0.04%
astroloji 0 0.00%
sufizm 2 0.17%
muhammed 1 0.11%
insan 4 0.29%
bilim 0 0.00%
ilim 1 0.06%
veli 0 0.00%
evren 2 0.14%
ak?l 0 0.00%
sevgi 0 0.00%
tasav... 0 0.00%

sufizmveinsan.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Keep-Alive
Content-Type text/html
Server Apache
Date Fri, 19 Jan 2018 08:55:47 GMT

sufizmveinsan.com Traffic Sources Chart

sufizmveinsan.com Alexa Rank History Chart

sufizmveinsan.com aleax

sufizmveinsan.com Html To Plain Text

Sufizm ve ?nsan Sufizm ve ?nsan Ahmed Hul?si'den Tweets by @AhmedHulusi Dost’tan Dosta 1207 -Uygulanmayan ilim - gere?i ortaya konmayan iman, lafla tasdikten ba?ka bir ?ey de?ildir ve insana hi? bir getirisi olmaz!. Twitter’dan Mesajlar Sistem, an?n, ?nceki an?n sonucuna g?re olu?mas? prensibiyle olu?mu?. Dün yapmad???n? bugün i?in bekleme! Yar?n?n? bugün in?a ediyorsun. Kara Bulutlar Yaratan yaratm??!.. Bir sistem ?al???yor… Bu bir mekanizma!.. Bir canl? organizma; “Evren”! Bizler i?indeyiz onun! Duygu yok o organizmada! ??levler ve olu?an sonu?lar s?z konusu yaln?zca… Suya at?lan ta??n yay?lan dalgalar? gibi zincirleme etkilemeler s?z konusu… Her olu? bir olu?un uzant?s?; bir ba?ka olu?un olu?turucusu… Toplumlar, insan bedeni gibi… ?nsan bedeni, evrenin minyatürü gibi! Mikroplar ?o?al?nca, bedeni yiyip bitiriyorlar! Toplumda mikroplar ?o?al?nca, i?inde bulunduklar? toplumu yiyip bitiriyorlar! Mikroplar ac?mas?z! Mikroplarda ac?ma duygusu yok! Mikrop mikroplu?uyla i?levini yapmada!.. Tanr?ya tapanlarsa, mikrobun hesab?n? tanr?lar?na sormada!.. T?s!..Yaz?n?n devam?... www.ahmedhulusi.org Ahmed Hul?si'den Videolar Beyin S?rlar? Beyin sa?l???, insan i?in yeryüzünde en büyük nimettir. Beyin, "bilgi" yuma??d?r, hazinesidir! ?nsan ya?am?ndaki her ?ey beyinden a???a ??kar! Beyin, insand?r! Beyin nakli yap?lsa dahi hi?bir ?ey de?i?mez; beyin kendi ki?ili?iyle ya?ar ?ünkü! ??e yaramad??? i?in ??kar?lan beynin ya?am? bitmi? ve onun üretti?i ki?ilik madde dünyas?ndan kopmu?tur art?k! Beyin, akl? k?s?tl?lar?n sand??? gibi "et par?as?" de?ildir! Ehl-i Beyt'te Namaz "B"ismillah'ir Rahman'ir Rah?ym... "Varl???m? da olu?turup ismi "Allah" olan Rahman'd?r Rah?ym'dir... Ki O'nun nam?nad?r eylemim!" Dedin... Ve... Bu arada "ALL?H", dilinde okudu! Kendi kuvvet, kudret ve ilmiyle var olan alemlerin Rabbi olan "Allah"?n, ?zelliklerinin eseri olan alemlerini seyr halinde oldu?unu; ve o alemlerin terbiye edici, y?nlendirici, var edicisinin de "Allah" oldu?unu a??klad?... Daha do?rusu bunun b?yle oldu?unu sende dile getiren Allah oldu! Beyin - Dua Mekanizmas? "Dua" ?zünüzdeki Allah Esma's?ndan gelir; beyninizden, o amaca y?nlendirilmi? dalga olarak a???a ??kar ve hedefe ula??r!.. Yani, ?tendeki bir tanr?dan talep de?il, ?zündeki Allah'tan ??kan istektir! Bir di?er y?nden "dua", umduklar?na ula?man?n en gü?lü silah?d?r; ?zündeki Allah'a ait kuvvet ve kudretin sendeki de?erlendirili?idir! Takdirinde varsa, "dua" edersin ve onunla olaca?a y?n verirsin!.. Oysa "Hakikat"te y?nlendiren kendisidir; sen de?il! Ahmed Hulusi’nin Youtube kanal?ndan tüm videolar?na ula?abilirsiniz. Telefon ve Tablet Uygulamalar? iPhone ve iPad i?in Kur’an ??zümü Dost'tan Dosta Esma ül Hüsna Dua ve Zikir Android cihazlar i?in Kur’an ??zümü Dost'tan Dosta Esma ül Hüsna Dua ve Zikir KUR'AN-I KER?M'?N TAMAMININ SESL? MAKAMSIZ ARAP?A OKUNU?U KUR'?N-I KER?M'?N TAMAMI, MAKAMSIZ fakat Arap?a orijinaline uygun ?ekilde, kelam üsl?bunca seslendirildi. Arab'?a dinlemek ve hatim yapmak isteyenler i?in ?stanbul Cerrahpa?a Camii ?mam? HASAN GüLER taraf?ndan okundu. Tamam?n? ücretsiz olarak indirebilir veya dinleyebilirsiniz. Allah ?lminden Yans?malarla Kur'an-? Ker?m ??zümü Canl? Yay?n... RadyoYansimalar.com Se?me Videolar TANRI DAN MI GELD? En ilkelinden geli?mi?ine kadar, hemen herkesin dü?üncesinde bir "Tanr?" kavram? vard?r... O'na k?zar, O'nu sever, O'nu yarg?lar, zaman zaman yapt??? yanl?? (!) i?leri yüzünden O'nu itham eder; adeta O'nu yukar?da bir y?ld?zda ya da galaksinin herhangi bir yerinde bo?lukta oturmakta olan tonton bir dede, ya da celalli bir sultan gibi hayal ederiz!.. Biraz daha geni? dü?ünenler ise, bu hayalimizde var kabul etti?imiz "Tanr?"n?n ger?ekte var olmas?n?n mümkün olmad???n? belirterek; "Biz tanr?ya inanm?yoruz" derler ve bu yüzden de "ateist-tanr? tan?maz" olarak adland?r?l?rlar... MUSTAFA CECEL? SORDU, AHMED HULUS? YANITLADI - Kuantum Beyin #5 Beyne gelen be? duyuya dayal? veya be? duyu ?tesi tüm elektromanyetik dalgalar, bu organ taraf?ndan veritaban?na g?re de?erlendirilerek, beyninin i?indeki holografik ?ok boyutlu g?rüntü halinde dünyan? (kozan?-cocoon) olu?turur! Yani d?? dünyada de?il, beyninin i?inde olu?an hayal dünyanda ya??yorsun, kim olursan ol! Alg?lad???n ve hüküm verdi?in her ?ey, alg?lad???n?n s?reti kadar?n?n yani bir enstantanesinin, dünyanda olu?an simgesi! B S?rr? ?hlas S?resi'nde, "ALL?H"?n "Ahad" yani b?lünmez, par?alanmaz, cüzlerden meydana gelmemi?, par?alardan olu?mam??; sonsuz s?n?rs?z TEK oldu?u... Ve de "Samed" olarak, O'na herhangi bir ?eyin girmesinin, ya da O'ndan herhangi bir ?eyin ??kmas?n?n mümkün olmad??? anla??labildi?i zaman... Ve yine "O"ndan meydana gelmi? ikinci bir varl???n var olmad???; ayr?ca "O"nun ba?ka varl?ktan meydana gelmesinin s?z konusu olmad??? fark edildi?inde ve bunun anlam? kavran?ld???nda, zaten otomatik olarak bizim "ben" dedi?imiz varl?k, hi? "var" olmam?? olarak "yok" olur! Din'de Zorlama Yoktur, Uyar? Vard?r! ?slam Dini'nde Kuran'a g?re "zorlama yoktur"!.. Ki?iye, ?lüm ?tesinde kendisine yarar sa?layacak ?neriler yap?lm??t?r; isteyen bunlar? g?nül ho?lu?uyla de?erlendirir, isteyen de ald?rmaz; sonu?lar?na ?lüm ?tesi ya?amda da kendisi katlan?r!.. Zorlama, iki yüzlülük ve münaf?kl??? olu?turur ki, bu da ?slam'da yerilmi?tir. Daha Fazlas? i?in: http://www.ahmedhulusi.org Allah ?lminden Yans?malarla Kur'an-? Ker?m ??zümü 20 - Taha 1-) Ta Ha; Ey ?NSAN (?dem’e talim edilen Esma’n?n tamam? ve ruh olarak üflenen diye benzetme yollu anlat?lan Muhammed? salt ?uur - orijin BEN)! 2-) Ma enzelna aleykel Kurane lite?ka; Biz Kuran’? sana, mutsuz olman i?in inzal etmedik. 3-) ?lla tezkireten limen yah?a; Sadece, ha?yete (Allah azametini hissetmeye) a??k ?uura (hakikatini) hat?rlatmad?r (inzal olan bilgi)! 4-) Tenziylen mimmen halekal’Arda ves semavatil ‘ula; Arz? (bedeni) ve yüce semalar? (Esma mertebenden a???a ??kan ?uur boyutlar?n? ve bilin? kademelerini) yaratandan, b?lüm b?lüm indirilmi?tir. 5-) ErRahmanu alel Ar?isteva; Rahman, Ar?’a istiva etti (El Esma’s?yla alemleri yarat?p hükümran oldu. Kuantum Potansiyelde ilmini seyretti ilmiyle). 6-) LeHU ma fiys semavati ve ma fiyl Ard? ve ma beynehüma ve ma tahtessera; Semalarda (?uur ve bilin?lerde), arzda (fiile d?ktüklerinde), ikisinin aras?nda (hayalinde ve vehminde) ve topra??n alt?nda (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O’nun (El Esma ?zelliklerinin a???a ??kmas?) i?indir. 7-) Ve in techer Bil kavli feinneHU ya’lemüs Sirra ve Ahfa; Sen dü?ündü?ünü a???a vursan (veya gizlesen); (bil ki) kesinlikle O, S?rr’? da (?uurundakini de) Ahfa’y? da (onu meydana getiren Esma mertebeni de) bilir! Tamam?... Ahmed Hul?si www.ahmedhulusi.org ALL?H ?LM?NDEN YANSIMALARLA KUR'?N-I KER?M ??ZüMü Tamam?na ücretsiz bir ?ekilde buradan ula?abilirsiniz. ?steyen herkese ücretsiz hediye etti?imiz kitaplar ve Kur'an-? Ker?m ??zümü i?in TALEP FORMU The One and Only DECODING THE QURAN in accord with the meaning of the letter "B" NEW AUDIO BOOKS THE GREAT AWAKENING By Ahmed Hulusi Read by the translator Aliya Atalay Annihilation in A...

sufizmveinsan.com Similar Website

Domain WebSite Title
moveup.com.tr Move Up ?nsan Kaynaklar? ve Organizasyon Hizmetleri
kuranveinsaninanlamarayisi.com Kur'an ve ?nsan?n Anlam Aray???
otuzbeslik.com ?zmir Mekan, Etkinlik, Sanat ve ?nsan Rehberi
isguc.org ??Gü? - Endüstri ?li?kileri ve ?nsan Kaynaklar? Dergisi
insev.org.tr ?NSEV - ?nsan Sa?l??? ve E?itim Vakf?
ersinaslan.com 1 ?lgin? ?nsan – Kafama g?re ve matematik blogu
ikplatform.com ?KPLATFORM ?nsan Kaynaklar?-?? ve Sosyal Güvenlik Dan??manl???
sosyalinovasyonmerkezi.com.tr Sosyal ?novasyon Merkezi - ?nsan, Toplum ve Gezegen ??in Sürdürülebilir ve Kaliteli Bir Ya?am
ikulis.net ?nsan ve Fark?ndal?k Hakk?nda Mütebessim Yaz?lar | ?Kulis: Zuhal'in Fark?ndal?k Notlar?
intersaglik.com ?nternetteki Sa?l?k Rehberiniz - intersaglik.com | ?nsan bedeni, beslenme, hastal?klar ve ilk yard?...
insanvucudu.net ?nsan V?cudu: V?cudumuzdaki Sistemler, Organlar?m?z, Organlar ve G?revleri
insankaynaklarizirvesi.com ?nsan Kaynaklar? Zirvesi | Anasayfa
derindusunce.org Ne Mutlu "?nsan'?m" Diyene!
insanhaklarigundemi.net Türkiye’nin ?nsan Haklar? Gündemi Konferans? 2014-2015
kayrakariyer.com KAYRA GRUP - ?NSAN KAYNAKLARI S?TES?
kemaltekden.com ?nsan?n S?rr? - Kemal Tekden - Lider
novelhr.com Novel ?nsan Kaynaklar? / Novel ??e Al?m
musatekler.com Musa Tekler l ?nsan Kaynaklar? Dan??man?